Polityka Prywatności i plików cookies

B&D sp. z o.o.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie ofertą sklepu www.produktyogrodowe.pl, którego właścicielem jest B&D Sp. z o.o.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych oraz jest B&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowicach, Pszczela 7, 56-321 Bukowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000157677, NIP: 9160003041, REGON: 932905478, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Pszczela 7, 56-321 Bukowice

 • za pośrednictwem e-mail: sklep@produktyogrodowe.pl.

 • telefonicznie: 603 898 333

Cel i podstawa przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 1. gdy odwiedzają Państwo naszą sklep internetowych przetwarzamy Państwa dane w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies i danych lokalizacyjnych w celu zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na naszej stronie treści, kontroli i analizy ruchu na stronie, czy też odpowiadania na wiadomości wysłane do nas za pomocą formularza kontaktowego czy też chata. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w chwili wejścia na stronę, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 2. jeśli wyrazili Państwo na to zgodę na otrzymywanie przez nas newsletteru, wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO

 3. jeśli wyrazili Państwo zgodę na rejestrację konta w Sklepie wówczas podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO,

 4. gdy przesyłają Państwo do nas zapytanie np. w zawiązku z zainteresowaniem naszą ofertą handlową, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego – wówczas podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO

 5. jeśli planują Państwo lub już zawarli z nami umowę – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO

 6. w celach realizacji naszych obowiązków, do realizacji których jesteśmy zobowiązani na postawie odpowiednich przepisów określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO

 7. w związku z wykonywaniem pozostałych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora lub osób trzecich, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, realizującym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi księgowe, hostingowe, informatyczne.

 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;

 • w przypadku przetwarzania danych w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;

 • w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia z tej umowy;

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu danych przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych

Mogą Państwo od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym: dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, komu przekazujemy dane osobowe, jak długo przechowujemy dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu, z jakiego źródła uzyskaliśmy Państwa dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Państwa), czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie). Mogą Państwo również zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może to, ale nie musi, wiązać się z opłatami równymi kosztom obsługi Państwa żądania. Jeżeli pobranie opłat będzie konieczne, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym, przed realizacją żądania.

 • prawo sprostowania danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany. Prosimy również o informowanie nas o zmianach danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

 • prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, mogą Państwo poprosić nas o ich usunięcie.

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo prawo wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Poza tym, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w pozostałych celach, innych niż marketing bezpośredni. W takim wypadku, prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych okażą się nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane okażą się nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo przenoszenia danych osobowych

Są Państwo uprawnieni do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli. W ramach tego uprawnienia mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tą zgodę. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Są Państwo uprawnieni do złożenia w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych oraz o prawie wycofania zgody

Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać ofertę. Podanie danych w celu przetwarzania danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne i w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Informacja na temat plików “cookies”

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

   • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

   • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

   • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.