Regulamin sklepu internetowego ProduktyOgrodowe.pl

§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – "B&D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczela 7, 56-321 Bukowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000157677, NIP: 9160003041, REGON: 932905478, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.produktyogrodowe.pl.
 3. Kupujący – podmiot (w tym konsument lub przedsiębiorca indywidualny), który zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły ogrodowe.
 9. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.
 10. Zakupy bez rejestracji - usługa oferowana przez Sprzedawcę dla Kupującego umożliwiająca dokonanie zamówienia w Sklepie bez konieczności rejestracji.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 13. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej przez Sprzedawcę lub w imieniu Sprzedawcy do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newsletteru zawierająca informacje o ofercie Sprzedawcy i inne informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.)
 14. Konto - indywidualne konto Kupującego w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Kupującego oraz informacje podane przez Kupującego, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.
 15. Login - adres e-mail Kupującego podany podczas rejestracji do Sklepu, umożliwiający Kupującemu zalogowanie się do jego Konta i korzystanie ze Sklepu.
 16. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Kupującego i przypisanych do jego Loginu, ustalany podczas zakładanie Konta, który może być później zmieniony przez danego Kupującego, które w połączeniu z loginem umożliwia Kupującemu zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu.
 17. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 18. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia.
 19. Zakupy bez rejestracji - usługa oferowana przez Sprzedawcę umożliwiająca dokonanie zamówienia w Sklepie bez konieczności rejestracji.
 20. Polityka Prywatności i cookies - dokument określający szczegółowe zasady  danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronach Sprzedawcy: https://www.produktyogrodowe.pl/content/6-ochrona-danych-osobowych.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. 'Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi:
          ◦ zapoznanie się z Towarem,
          ◦ zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Towarów oferowanych w Sklepie,
          ◦ realizacji zamówienia,
          ◦ realizacji reklamacji,
          ◦ rejestracji i prowadzenie Konta,
          ◦ newsletter – zapisanie się do listy odbiorców informacji handlowych.
 3. 'Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 4. 'Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 5. 'Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (sklep@produktyogrodowe.pl), telefonicznie pod numerem 603 898 333 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sklepu.
 6. 'Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 7. 'Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 8. 'Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 9. 'Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 10. 'Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
 11. 'Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 12. 'W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 13. 'W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może utworzyć konto poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja konta jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia zarejestrowanych Kupujących realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 14. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3
Składanie Zamówień

 1. 'Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę „Do koszyka”, po czym przechodząc do zakładki „Twój koszyk” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).
 2. 'Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
  1. 'niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
  2. 'w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą ofertę Kupującego i przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 3. 'Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania towaru.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  1. 'przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 48 1050 1575 1000 0024 4668 3910 (ING Bank Śląski S.A.),
  2. 'gotówką przy odbiorze za pobraniem,
  3. za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (świadczonych przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań).

Szczegółowe informacje o sposobach płatności zawarte są w zakładce „Sposoby płatności”.

 1. 'Kupujący dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. 'Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego, według cen określonych przez system w trakcie składania Zamówienia. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
 3. 'Koszty dostawy kurierem kształtują się następująco:
  1. 'paczki do 30kg - 25 zł (+9 zł pobranie),
  2. 'paczki do 50kg - 49 zł (+9 zł pobranie).
 4. 'Towary o wadze powyżej 50 kg lub o dużej objętości pakowane są na paletach jednorazowych. Koszt dostawy takich palet to 190 zł i pokrywa je Kupujący.
 5. Szczegóły dotyczące dostawy znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.

§ 4
Realizacja Zamówień

 1. 'Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza danych osobowych, w tym danych kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. 'W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. 'Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 4. 'Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 14 dni licząc od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 1-10 dni roboczych licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Szczegóły dotyczące czasu realizacji Zamówienia znajdują się w zakładce „Czas realizacji zamówień”.
 5. 'Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 6. 'Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
 7. 'Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską. Dostawa odbywa się na określonych przez firmę kurierską zasadach.
 8. 'Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 9. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

 1. 'Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. 'Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. 'Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail (sklep@produktyogrodowe.pl).
 4. 'Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. 'Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. 'W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. 'Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 8. 'Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. 'Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online DisputeResolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 11. 'Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 12. 'Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 13. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. 'Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. 'Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. 'Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów:
  1. 'w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. 'w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. 'w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. 'W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca indywidalny zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. 'Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. 'W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lube Przedsiębiorce indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego prawa odstąpienia od umowy.
 7. 'Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidulnego, co nie wiąże się dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidalnego z żadnymi kosztami.
 8. 'Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. 'Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Newsletter

1. 'Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.   

2. 'W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera. Aby zażądać wypisania z Newslettera, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@produktyogrodowe.pl 

§ 8

Ochrona danych osobowych i cookies

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – "B&D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczela 7, 56-321 Bukowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000157677, NIP: 9160003041, REGON: 932905478, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, tel. 603 898 333, e-mail: sklep@produktyogrodowe.pl.
 2. 'Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. 'Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, rejestracji konta w Sklepie, dodania opinii o Towarze, obsługi newslettera, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularzy kontaktowych – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 4. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 5. Więcej na temat celów i sposobów przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę oraz o stosowanych plikach cookies znajduje się w Polityce Prywatności i cookies, dostępnej na stronie https://www.produktyogrodowe.pl/content/9-polityka-prywatnosci .

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. 'W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. 'Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.produktyogrodowe.pl (zakładka „Regulamin”).
 4. 'Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1. 'udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
  2. 'przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  3. 'dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.